Hoang Bus Logo
Xe đò Hoàng tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trang web xedohoang.com và ứng dụng di động liên quan (gọi chung là “Trang web”) và các dịch vụ liên quan (“Dịch vụ”). Trong Sự Riêng Tư này, “Xe đò Hoàng”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” đều là nhân xưng có nghĩa là Xe đò Hoàng. Để bảo vệ quyền riêng tư của Quý khách tốt hơn, chúng tôi cung cấp Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin cá nhân của Quý khách cũng như cách thông tin cá nhân này có thể được truy cập và điều chỉnh khi cần thiết. Vui lòng đọc kỹ Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trước khi sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ. Bằng cách truy cập hoặc truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, liên hệ với chúng tôi hoặc đồng ý nhận email từ Xe đò Hoàng, Quý khách chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật này. Nếu bất cứ lúc nào Quý khách không hoặc không thể đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư, Quý khách phải ngừng truy cập Trang web, sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web do bên thứ ba điều hành. Do đó, Xe đò Hoàng không chịu trách nhiệm về các chính sách, quy trình và thông lệ về quyền riêng tư của họ. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách quyền riêng tư này, các thuật ngữ được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Thoả thuận người dùng của chúng tôi. Như được sử dụng trong chính sách này, các thuật ngữ “sử dụng” và “xử lý” thông tin bao gồm sử dụng cookie trên máy tính, đưa thông tin vào phân tích thống kê hoặc phân tích khác và sử dụng hoặc xử lý thông tin theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thu thập, lưu trữ, đánh giá, sửa đổi, xóa, sử dụng, kết hợp, tiết lộ và chuyển thông tin trong tổ chức của chúng tôi. Để biết các điều khoản và điều kiện hiện hành chi phối việc truy cập và sử dụng xem Thoả thuận người dùng.
Logo

Về chúng tôi

Về chúng tôi

Thỏa thuận người dùng

Sự riêng tư

Trợ giúp

Blog

Vận chuyển hàng hóa

Hướng dẫn chung

Copyright © 1998 – 2023 thuộc Xedohoang.com. Đã đăng ký Bản quyền